Ogólne warunki sprzedaży

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Igepa Polska Sp. z o.o. (dalej: „OWS”) regulują zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży oraz wszelkich innych umów nazwanych lub nienazwanych (dalej: „Umów”) zawieranych przez Sprzedawcę i Kupującego w zakresie wszelkich rzeczy Sprzedawcy, które są przedmiotem Umów (dalej: „Towary”).

 2. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży jest mowa o:

  1. Sprzedawcy - rozumie się przez to Igepa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 18 B, 31-564 Kraków wpisaną do Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000047581, kontakt możliwy przez adres mailowy: oraz tel: 12 639 24 00

  2. Kupującym lub Kliencie – rozumie się przez to wyłącznie przedsiębiorców, w tym osoby fizyczne, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz zawierającymi umowę ze Sprzedawcą w związku ze swoją działalnością zawodową, której zawodowy charakter wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. OWS nie obowiązują przy transakcjach zawieranych przez konsumentów lub osoby fizyczne, zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  3. Towarze - rozumie się przez to rzeczy ruchome będące przedmiotem Umów zawartych przez Sprzedawcę i Kupującego.

  4. Portal I-Rys – Platforma do składania zamówienia na tworzywa, płyty cięte dla Klientów Sprzedawcy, dostępna pod adresem http://www.irys.igepa.com.pl/pl/profile/login.

  5. Portal Klienta Igepa – Platforma indywidualna dla Klienta, na której Klient ma dostęp do dokumentów sprzedaży, indywidualnego cennika, a także Klient ma możliwość składania zamówień za pośrednictwem tego portalu, dostępna pod adresem https://portal.igepa.pl/start.

  6. WZ – jest to dokument potwierdzający dostawę Towaru.

 3. Niniejsze OWS stanowią integralną część wszystkich ofert lub zaproszeń do składania ofert złożonych przez Sprzedawcę, a także akceptacji i przyjęcia przez Sprzedawcę wszelkich zamówień składanych przez Kupującego, chyba, że w formie pisemnej lub elektronicznej Sprzedawca postanowi inaczej.

 4. OWS są dostępne przed zawarciem umowy w formie elektronicznej na stronie internetowej https://www.igepa.pl/firma/ogolne-warunki-sprzedazy, gdzie są udostępnione Kupującemu w taki sposób, aby mógł zapoznać się z OWS, przechowywać i odtwarzać OWS w zwykłym toku czynności poprzez pobranie ich ze strony w formacie pdf. Jeżeli, w wyjątkowych przypadkach, transakcje są zawierane ustnie, to niniejsze OWS również obowiązują.

 5. Wszelkie dodatkowe lub odbiegające od treści OWS warunki Kupującego, w tym także zawarte w jego wzorcach umownych, zostają niniejszym wyraźnie wyłączone z zastosowania i nie będą brane pod uwagę przez Sprzedawcę, ani nie będą miały zastosowania do jakiejkolwiek sprzedaży lub sprzedaży z dostawą dokonywanej przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.

 6. Niniejsze OWS mają charakter wyłączny. Wszystkie postanowienia dodatkowe sprzeczne lub odmienne w stosunku do OWS obowiązują tylko jeżeli mają formę pisemną pod rygorem nieważności i zostały wyraźnie zaakceptowane przez Sprzedawcę.

II. Oferta

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i tym podobnych publikacjach, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny.

 2. Sprzedawcy przysługują wszelkie prawa (w tym prawa autorskie) do materiałów, rysunków, szkiców, kalkulacji i oprogramowania. Zabrania się udostępniania tych danych osobom trzecim w jakikolwiek sposób, również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 3. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie pisemnego lub e-mailowego zamówienia przez Kupującego i jego potwierdzenie przez Sprzedawcę w formie pisemnej lub elektronicznej, w tym także za pośrednictwem e-mail lub przyjęcie przez Kupującego oferty Sprzedawcy w przywołanej formie.

 4. Złożona przez Sprzedawcę oferta nie stanowi zawarcia umowy do czasu uzgodnienia przez strony wszystkich istotnych elementów umowy.

 5. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedawcy, a brak odpowiedzi na złożone zamówienie nie stanowi jego milczącego przyjęcia. Artykuł 68(2) kodeksu cywilnego nie znajduje zastosowania do transakcji z udziałem Sprzedawcy.

 6. Prawa lub obowiązki Kupującego wynikające z umowy zawartej ze Sprzedawcą mogą być przeniesione na osobę trzecią jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca zastrzega, iż parametry dotyczące sprzedawanych Towarów podawane w publikacjach Sprzedającego mogą w każdym czasie ulec zmianie z uwagi na wprowadzane przez producentów modyfikacje techniczne.

 8. Sprzedawca zastrzega, że w Towarze mogą wystąpić nieznaczne różnice w gramaturze, grubości, formacie, kolorystyce oraz wadze i ilości arkuszy na palecie z tą uwagą, że ich zakres zależy od tolerancji stosowanych przez danego producenta. Różnice te nie będą większe niż 10% od danych podanych przez producenta.

 9. Sprzedawca udostępni na życzenie Kupującego informacje dotyczące tolerancji stosowanych przez danego producenta.

III. Zamówienia

 1. Zamówienie złożone przez Kupującego stanowi prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy.

   

 2. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:

  1. Nazwę firmy, jej dokładny adres, numer i miejsce wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz NIP;

  2. Termin i adres miejsca dostawy;

  3. Powołanie się na ofertę, jeżeli takowa została przez Sprzedawcę pisemnie złożona;

  4. Ilość zamawianego Towaru oraz jednostkę zamówienia (kg, m2, mb, itp.).

  5. Rodzaj zamawianego Towaru: jego nazwę handlową lub numer artykułu stosowaną przez Sprzedawcę, a dodatkowo:

   • Przy zamówieniu papieru formatowego:

    • format w cm,

    • gramatura i rodzaj wykończenia powierzchni,

    • kierunek włókna.

      

   • Przy zamówieniu papieru rolowego:

    • gramatura i rodzaj wykończenia powierzchni,

    • szerokość roli,

    • średnica zewnętrzna roli,

    • średnica wnętrza gilzy.

      

   • Przy zamówieniu materiałów z oferty Viscom:

    • szerokość i długość nawoju rolki lub format płyty w cm,

    • gramatura, grubość, gęstość,

    • kolor i typ wykończenia powierzchni.

      

   • Przy zamówieniu materiałów z oferty Packaging:

    • szerokość i długość nawoju rolki lub format,

    • gramatura, grubość, gęstość,

    • kolor i typ wykończenia powierzchni,

    • ew. potrzebne certyfikacje

      

   • Przy zamówieniu urządzeń i części:

    • pełna nazwa urządzenia / części,

    • rodzaj oraz model,

    • numer katalogowy urządzenia / części (jeżeli jest dostępny)

      

  6. Zamówienia standardowe.

Zamówienia standardowe dotyczą Towarów znajdujących się w bieżącej ofercie magazynowej Sprzedawcy i dostępnych na magazynie w dniu złożenia zamówienia, pod warunkiem, że nie podlegają one przetworzeniu. Zamówienia standardowe mogą być składane w dowolnej formie. Zamówienie takie uznaje się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sprzedawcę jego warunków, potwierdzenie to następuje poprzez przesłanie Klientowi faktury oraz OWS (przyjęcie oferty przez Sprzedawcę).

  1. Zamówienia specjalne.

Zamówienia specjalne dotyczą:

   • Towarów dostarczanych do Kupującego bezpośrednio z fabryk, tzw. dostaw indentowych;

   • Towarów spoza bieżącej oferty magazynowej Sprzedawcy;

   • Towarów z oferty magazynowej Sprzedawcy w sytuacji, gdy zamawiana ilość wymaga uruchomienia dodatkowej produkcji w fabryce;

   • Towarów z oferty magazynowej Sprzedawcy, gdy nie są one sprzedawane w formatach fabrycznych, ale podlegają konfekcji, tzn. przetworzeniu.

Zamówienia specjalne mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej. Zamówienie specjalne uznaje się za przyjęte do realizacji dopiero po potwierdzeniu przez Sprzedawcę wszystkich jego warunków w formie pisemnej. Naruszenie tego wymogu skutkuje nieważnością zamówienia, polegająca na tym, że zamówienie nie będzie uważane za złożone.

Podane ceny Towarów określone są dla standardowych produktów oferowanych przez Sprzedającego. Jeśli na życzenie Kupującego zastosowano dodatkowe rozwiązania, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia dodatkowej opłaty z tego tytułu w wysokości obliczanej indywidualnie dla każdego zamówienia.

IV. Cena i warunki płatności

 1. Ceny zawarte we wszelkich katalogach, prezentacjach, cennikach i innych materiałach mają charakter jedynie informacyjny.

 2. Cena wskazana przez Sprzedawcę jest ceną netto, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości (cena brutto).

 3. W przypadku, gdy cena sprzedaży została określona w walucie innej niż polski złoty, to cena na fakturze będzie równowartością tej waluty w polskich złotych przeliczonej wg kursu sprzedaży waluty obowiązującej wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP w dniu poprzedzającym wystawieni faktury.

 4. Podane ceny Towarów określone są dla standardowych produktów oferowanych przez Sprzedawcę. Jeśli na życzenie Kupującego zastosowano dodatkowe rozwiązania specjalne, Sprzedawca jest uprawniony do naliczenia dodatkowej opłaty z tego tytułu w wysokości obliczanej indywidualnie dla każdego zamówienia.

 5. Opłaty dodatkowe.

Składając zamówienie, Kupujący akceptuje poniższe opłaty dodatkowe:

Opłata dystrybucyjna. Jest to opłata doliczana na fakturze do wartości Towarów, które są dostarczone z magazynów Sprzedawcy w wysokości podanej przez Sprzedawcę w jego materiałach ofertowych lub na fakturze sprzedaży.

Opłata za minimum logistyczne. Jest to opłata umieszczana w ofercie lub na fakturze, jeśli wartość zamówionych Towarów w jednej dostawie jest niższa od obowiązującego minimum zamówienia.

Opłata za usługi dodatkowe (magazynowanie, cięcie, transport, serwis i inne) umieszczana jest na fakturze w sytuacji, gdy usługi dodatkowe zostały wskazane w zamówieniu.

Informacje o aktualnej wysokości opłat dodatkowych są dostępne u przedstawicieli Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący ma jakiekolwiek wątpliwości co do wysokości opłat dodatkowych, jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu ze Sprzedawcą.

 1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za zamówiony Towar w terminie wskazanym w fakturze VAT, nie później niż przed dostarczeniem Towaru Kupującemu, chyba, że Sprzedawca w potwierdzeniu zamówienia postanowił inaczej lub na fakturze widnieje inny termin zapłaty.

 2. Opóźnienie w terminie płatności. W przypadku przekroczenia podanego na fakturze terminu płatności Sprzedawca ma prawo do naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

 3. Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur i korekt w formie elektronicznej w formacie PDF zgodnie z art. 106n ust. 1 Ustawy o podatku od Towarów i usług, jak również dostępnych przez Portal Klienta Igepa.

 4. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF lub poprzez Portal Klienta Igepa. Jako faktury należy rozumieć fakturę, o której mowa w ustawie z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), w tym faktury korygujące, duplikaty faktur i faktur korygujących oraz noty księgowe faktury proforma i faktury zaliczkowe.

 5. Wyłącza się możliwość dokonania przez Kupującego zapłaty za Towar w formie potrącenia wierzytelności, chyba, że Sprzedawca wyrazi na to pisemną zgodę lub wierzytelności Kupującego wynikają z prawomocnego orzeczenia sądowego.

 6. W przypadku, gdy Kupujący naruszy jakiekolwiek zobowiązania w zakresie zapłaty, lub gdyby po zawarciu umowy okazało się, że zapłata jest wątpliwa ze względu na stan majątkowy Kupującego, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji umowy do czasu dokonania przez Kupującego wszystkich zaległych płatności oraz uiszczenia całej ceny brutto „z góry” lub udzielenia zabezpieczenia jej zapłaty.

 7. W sytuacji, gdy Klient odmówi przyjęcia zamówionych płyt ciętych przed dostawą, a usługa cięcia została już wykonana, tj. zamówienie wykonane, w ciągu 2 tygodni od dnia, w którym Towar cięty zostały postawiony do dyspozycji Klienta, Sprzedawca ma prawo do wystawienia faktury VAT na zamówiony materiał i usługę cięcia. W takim przypadku Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami wynikłymi z braku terminowego odbioru.

V. Dostawa

 1. Termin dostawy. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia termin dostawy nie został potwierdzony na konkretny dzień jako bezwzględnie obowiązujący, to każdy podawany termin dostawy należy traktować jako najwcześniejszy możliwy termin dostawy, która może nastąpić również po tym terminie.

 2. Dopuszcza się częściową dostawę Towaru.

 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący, na podstawie indywidualnej wyceny przez Sprzedawcę, chyba że z zamówienia wynika co innego. O kosztach dostawy Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę przed dostawą.

 4. Uzgodniony termin dostawy rozpoczyna bieg w momencie zawarcia umowy (potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę) i otrzymania zapłaty ceny od Kupującego.

 5. W wypadku wysłania Towaru przez przewoźnika wszelkie korzyści oraz ryzyka związane z przesłanym Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego w momencie przekazania Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi. W przypadku odbioru Towaru przez Kupującego własnymi środkami transportu, po potwierdzeniu odbioru na dokumencie wydania wszelkie korzyści i ryzyka związane z Towarem, szczególnie możliwość utraty lub uszkodzenia, przechodzą na Kupującego w momencie wydania Towaru z magazynu Sprzedawcy.

 6. Potwierdzenie odbioru Towaru na dokumencie wydania WZ i liście przewozowym następuje poprzez podpisanie czytelnym podpisem osoby uprawnionej przez Kupującego do odbioru Towaru. Jeżeli przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi różnice pomiędzy cechami lub ilością Towaru dostarczonego a wartościami określonym w dokumentach przewozowych lub spostrzeże fizyczne uszkodzenia Towaru, to jest zobowiązany do natychmiastowego wniesienia swoich zastrzeżeń i odnotowania ich w egzemplarzu listu przewozowego i na dokumencie wydania WZ. Kopia podpisanego listu przewozowego powinna być niezwłocznie dostarczona Sprzedawcy w celu określenia odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie przez Kupującego powyższych czynności oznacza:

  1. Zgodę na zmianę zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu oraz ceny w przypadku różnic pomiędzy Towarem dostarczonym lub jego ilością, a tym, który został wpisany na WZ i do listu przewozowego.

 1. Osoba upoważniona do odbioru Towaru ma obowiązek sprawdzenia i potwierdzenia czytelnym podpisem zgodności Towaru z zamówieniem pod kątem ilości oraz jakości Towaru w obecności przewoźnika, kierowcy lub osoby wydającej Towar w przypadku odbioru własnym środkiem transportu.

 

 1. W przypadku, gdy miejscem dostawy:

 • jest siedziba firmy Kupującego, Kupujący oświadcza, że osoba odbierająca Towar jest upoważniona do jego reprezentowania, zarówno w zakresie praw, jak i obowiązków wynikających z tej czynności, w tym szczególnie przyjęcia ryzyka i odpowiedzialności za przyjęty Towar,
 • nie jest siedziba Kupującego, Kupujący oświadcza, że osoba odbierająca Towar jest upoważniona do jego reprezentowania, zarówno w zakresie praw, jak i obowiązków wynikających z tej czynności, w tym szczególnie przyjęcia ryzyka i odpowiedzialności za przyjęty Towar.
 1. W przypadku, gdy Kupujący (lub wskazana przez niego osoba) odbiera Towar z magazynu Sprzedawcy osobiście lub za pomocą własnych środków transportu, osoba taka powinna okazać wcześniej pisemne upoważnienie lub uprawnienie wynikające z danych figurujących w publicznym rejestrze (KRS, CEIDG) do odbioru sprzedawanego Towaru, ze wskazaniem w celu identyfikacji co najmniej imienia, nazwiska oraz okazania dowodu tożsamości.

 2. Fakt przyjęcia zamówienia do realizacji nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych lub zachowania Kupującego lub osób trzecich (dostawców, przewoźników itp.) dostarczenie i sprzedaż Towarów jest niemożliwa.

 3. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji, gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy na dzień realizacji dostawy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego przyznanego Kupującemu przez Sprzedawcę albo gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz Sprzedawcy.

 4. W przypadku dostawy Towaru pod wskazany na dokumencie adres dostawy, uzgodniony wcześniej z Klientem, Klient nie ma możliwości odmowy przyjęcia Towaru.

 5. W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera Towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Sprzedawcy przysługuje prawo umieszczenia Towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od Kupującego zwrotu kosztów transportu i magazynowania. Jeśli opóźnienie w odbiorze Towaru z magazynu Sprzedawcy przekracza termin 14 dni od daty pozostawienia Towaru do dyspozycji Kupującego lub Kupujący odmawia przyjęcia Towaru, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub dokonania sprzedaży Towaru na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.

VI. Zwroty

 1. Po przyjęciu Towaru Kupujący ma prawo, za wcześniejsza pisemną lub elektroniczną zgodą Sprzedawcy, na podstawie wypełnionego formularza reklamacyjnego lub formularza zwrotu – zwrócić zakupiony Towar.

 2. Zwrotowi nie podlegają Towary używane, przetworzone, po terminie ważności, uszkodzone lub przygotowane przez Sprzedawcę na specjalne zamówienie (konfekcjonowany - cięty oraz niejednorodny Towar na palecie), atramenty z terminem przydatności do użycia min. 1 miesiąc lub w sytuacji, gdy cechy Towarów nie są objęte standardową ofertą Sprzedawcy.

 3. W przypadku, gdy zwracany Towar jest odbierany przez Sprzedawcę, Kupujący poniesie dodatkową, ustaloną ze Sprzedawcą opłatę za zwrot. W przypadku zwrotu za pośrednictwem kuriera Kupujący ponosi koszty zwrotu Towaru.

 4. W przypadku odbioru zwracanego Towaru od Kupującego, Sprzedawca może bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji odmówić jego przyjęcia, gdy Towar nie jest należycie przygotowany do transportu lub są widoczne uszkodzenia.

VII. Zastrzeżenie własności

 1. Stosownie do art. 589 Kodeksu cywilnego Sprzedający zastrzega sobie własność sprzedawanego Towaru do momentu zapłaty wszystkich należności wynikających z umowy niezależnie od ich podstawy prawnej. Obowiązek uzyskania daty pewnej na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy zawierającej zastrzeżenie własności spoczywa na Kupującym na jego koszt oraz ryzyko.

 2. W okresie zastrzeżenia własności Kupujący jest obowiązany do dbania o Towar; w szczególności jest obowiązany do ubezpieczenia Towaru przeciw ryzykom pożaru, powodzi, zalania, kradzieży i innych zdarzeń losowych do wysokości wartości odtworzeniowej. Kupujący niniejszym przenosi na Sprzedawcę wszelkie roszczenia odszkodowawcze z tytułu wyżej wymienionego ubezpieczenia i poinformuje o cesji ubezpieczyciela.

 3. W przypadku konieczności poniesienia nakładów na Towar, Kupujący ponosi je na własny koszt.

 4. Do czasu przeniesienia prawa własności na Kupującego, nie może on zbyć Towaru ani ustanawiać na nim zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich, wynająć lub w inny sposób obciążyć Towaru.

 5. W przypadku jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich w Towar lub zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie do tego Towaru, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę na piśmie oraz poinformować osoby trzecie o prawie własności Sprzedawcy, jak również podjąć wszelkie dostępne działania w celu ochrony prawa własności Sprzedawcy. W przypadku zaniechania tych czynności, Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedawcy.

 6. W przypadku sprzecznego z umową zachowania Kupującego, w szczególności w przypadku zwłoki z zapłatą za dostarczony Towar przekraczającej 30 dni, Kupujący jest zobowiązany, na żądanie Sprzedawcy, wydać mu dostarczony Towar w całości. Skorzystanie z powyższego uprawnienia nie stanowi odstąpienia od umowy i będzie traktowane jako zabezpieczenie roszczeń Sprzedawcy wobec Kupującego, chyba że Sprzedający złoży wyraźne oświadczenie o odstąpieniu. Koszty dostarczenia (zwrotu Towaru) ponosi Kupujący.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i przejęcia posiadania Towaru zastrzeżonego własnością, jeżeli rachunek za Towar nie został uregulowany przez Kupującego po otrzymaniu wezwania do zapłaty w terminie wskazanym w wezwaniu.

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy i reklamacje

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy względem Kupującego z tytułu strat, szkód pośrednich i następczych, jak również utraconych korzyści zostaje wyłączona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z Umów ograniczona jest do kwoty odpowiadającej wartości netto danego Zamówienia.

 3. Niezależnie od innych postanowień umowy, Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków wskutek zaistnienia siły wyższej. Siła wyższa jest rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron Umowy. W szczególności za siłę wyższą uznają takie zdarzenia jak: powodzie, trzęsienia ziemi, strajki, wojny, ataki terrorystyczne, epidemie, pandemie, opóźnienia dostawców, a także zjawiska o charakterze lokalnym: pożar, katastrofa drogowa itp. W przypadku wystąpienia okoliczności będącej siłą wyższą lub okoliczności stanowiących skutki jej wystąpienia lub działania, w tym gospodarcze, logistyczne, kadrowe, prawne, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniej zmiany warunków lub odstąpienia od wykonania danego Zamówienia lub Umowy, w tym w szczególności do zmiany terminu dostawy Towarów.

 4. Jeżeli podczas odbioru Towaru Kupujący stwierdzi rozbieżności jakościowe lub ilościowe w stosunku do dokumentów dostawy lub widoczne uszkodzenia opakowań, to jest on zobowiązany do przyjęcia Towaru oraz jednoczesnego spełnienia obu poniższych obowiązków:

  • naniesienia swoich uwag na dokumentach dostawy, tj.: (WZ i liście przewozowym) w obecności kierowcy lub kuriera, wypełnienie oraz wysłanie formularza reklamacyjnego niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni od daty dostawy.
  • W przypadku reklamacji transportowych Klient wyraża zgodę na reprezentowanie go przez Sprzedawcę wobec przewoźnika.
 5. W przypadku dostaw kurierskich, jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenia Towaru dopiero po otwarciu nienaruszonego opakowania transportowego, to jest on zobowiązany do powiadomienia o tym Sprzedawcy i wypełnienia oraz wysłania formularza reklamacyjnego nie później niż 3 dni od daty doręczenia przesyłki.
 6. W celu zachowania powyższych terminów, Kupujący powinien wysłać reklamację pod adres Sprzedawcy (z dopiskiem „reklamacja”) listem poleconym lub za pośrednictwem systemu elektronicznego dostępnego u przedstawicieli handlowych.

 7. Po dokonaniu odbioru Towaru Kupujący ma obowiązek składować go w sposób zgodny z normami odpowiednimi dla danego rodzaju materiału tak, aby jego pierwotne właściwości nie zostały naruszone.

 8. W przypadku dostawy zamówienia specjalnego na Towar konfekcjonowany lub przetworzony czy też cięty lub niejednorodny na palecie, zgodnie z indywidualnym zamówieniem Klienta złożonym u Sprzedawcy, potwierdzonym przez Klienta co do zgodności materiału i planu cięcia lub złożonym przez Klienta w systemie I-Rys, a także na Portalu Klienta Igepa, Towar ten nie podlega zwrotowi i odmowie przyjęcia jego dostawy.

 9. Jeżeli po rozpoczęciu procesu przetwarzania Kupujący stwierdzi wadę jakościową Towaru uniemożliwiającą jego przetworzenie, to powinien natychmiast przerwać proces przetwarzania i niezwłocznie poinformować przedstawiciela Sprzedawcy o stwierdzonej wadzie, a także umożliwić sprawdzenie na miejscu warunków składowania i przetwarzania. Dalsza obróbka reklamowanego Towaru możliwa jest jedynie po otrzymaniu od Sprzedawcy pisemnej lub elektronicznej zgody na jej kontynuację.

 10. W ciągu maksymalnie 5 dni roboczych dostarczyć Sprzedawcy wypełniony formularz reklamacyjny wraz z niezbędnym materiałem dowodowym, a w szczególności:

  • udostępnić próbki Towaru niezbędne do wykonania ekspertyz wraz z fabrycznymi etykietami produktu,

  • dostarczyć Sprzedawcy przetworzone dowody rzeczowe z widocznymi wadami oraz niezbędne informacje dotyczące technologii obróbki oraz warunków, w których Towar został przetworzony.

 11. Reklamacje dotyczące jakości dostarczonego Towaru mogą być zgłaszane nie później niż po upływie 2 miesięcy od daty dostawy Towaru.
 12. W każdym przypadku reklamacja może zostać uznana tylko wtedy, jeżeli łączna ilość przetworzonego Towaru nie przekracza 10% jego dostarczonej ilości. Przetworzenie większej niż 10% ilości oznacza akceptację jakości dostarczonej partii Towaru.

 13. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest postawienie do dyspozycji Sprzedawcy zarówno tej części Towaru, która została już przetworzona, jak też nieprzetworzonej partii reklamowanego Towaru w oryginalnych opakowaniach.

 14. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany Towaru na Towar wolny od wad w najkrótszym możliwym terminie, bądź do zwrotu równowartości reklamowanego Towaru.

 15. Wysokość kwoty reklamacji nie może przewyższać wartości reklamowanego Towaru.

 16. Złożenie reklamacji w żadnym wypadku nie zwalania Kupującego od obowiązku zapłaty za zakupiony Towar.

IX. Poufność i polityka prywatności.

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że numer klienta, login i hasło dostępu do sklepu internetowego, portalu Klienta i platformy I-Rys Sprzedawcy jest tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 z 1993 r. poz. 211 z późniejszymi zmianami), a przekazywanie czy ujawnianie tych informacji osobom trzecim stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 11 ust.1 tej ustawy.

 2. Kupujący zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje otrzymane od strony drugiej w toku wykonywania umowy. Zobowiązanie do zachowania poufności zawarte w zdaniu poprzednim obowiązuje bezterminowo również po zakończeniu Umów. Zobowiązanie to nie dotyczy informacji, w których posiadanie Kupujący wszedł już wcześniej, w sposób legalny, nie będąc zobowiązany do zachowania ich w poufności oraz informacji, w których posiadanie Kupujący wejdzie w okresie późniejszym, w sposób legalny i nie będąc zobowiązaną do zachowania ich w poufności, oraz informacji, które staną się powszechnie znane w sposób niepowodujący naruszenia umowy przez Kupującego.

 3. Sprzedawca informuje, że dane osobowe będą przechowywane wyłącznie zgodnie z odnośnymi przepisami prawa i będą przetwarzane wyłącznie w związku z transakcjami handlowymi. Kupujący niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie danych w ten sposób.

 4. Polityka prywatności dostępna jest na naszej stronie pod poniższym adresem https://www.igepa.pl/polityka-prywatnosci.

X. Postanowienia końcowe

 1. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Sprzedawcy, chyba że co innego nie wynika z potwierdzenia zamówienia lub oferty.

 2. Wszelkie spory wynikające z OWS lub Umów, do których mają one zastosowanie, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 3. Prawem właściwym dla niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz dla zawartych przez Strony Umów jest prawo polskie. Przepisów Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży Towarów nie stosuje się. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

 4. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 5. Jeśli którekolwiek z postanowień Umowy lub OWS okaże się nieważne lub nieskuteczne w jakimkolwiek zakresie, pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone, chyba że z okoliczności będzie wynikać, że bez takich nieważnych lub nieskutecznych postanowień Umowa nie zostałaby zawarta. Strony niezwłocznie, w dobrej wierze, podejmą negocjacje w celu zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia nowym postanowieniem, którego - na tyle, na ile to możliwe w danych okolicznościach, treść, cel i gospodarczy skutek jest możliwie najbliższy postanowieniu nieskutecznemu.

 6. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 17.05.2023 mogą być zmienione w każdym czasie, ze skutkiem na przyszłość.

Poznaj naszą ofertę: