Ogólne warunki sprzedaży

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Igepa Polska Sp. z o.o. regulują zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę i Kupującego .
 2. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży jest mowa o:
  1. Sprzedawcy - rozumie się przez to Igepa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 18 B, 31-564 Kraków wpisaną do Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000047581;
  2. Kupującym - rozumie się przez to każdy podmiot zawierający ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, a w szczególności: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną;
  3. Towarze - rozumie się przez to rzeczy będące przedmiotem umowy sprzedaży zawartej przez Sprzedawcę i Kupującego.

II. Składanie i potwierdzanie zamówień

 1. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:
  1. Nazwę firmy, jej dokładny adres, numer i miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru handlowego oraz NIP;
  2. Termin i adres miejsca dostawy;
  3. Powołanie się na ofertę, jeżeli takowa została przez Sprzedającego pisemnie złożona;
  4. Ilość zamawianego towaru oraz jednostkę zamówienia (kg, m2, mb, itp.),
  5. Rodzaj zamawianego towaru: jego nazwę handlową lub numer artykułu stosowane przez Sprzedawcę, a dodatkowo:
   • Przy zamówieniu papieru formatowego:
    • format w cm,
    • gramatura i rodzaj wykończenia powierzchni,
    • kierunek włókna,
   • Przy zamówieniu papieru rolowego:
    • gramatura i rodzaj wykończenia powierzchni,
    • szerokość roli,
    • średnica zewnętrzna roli,
    • średnica wnętrza gilzy,
   • Przy zamówieniu materiałów z oferty Viscom:
    • szerokość i długość nawoju rolki lub format płyty w cm,
    • gramatura, grubość, gęstość,
    • kolor i typ wykończenia powierzchni.
 2. Forma składania i potwierdzania zamówień
  1. Zamówienia standardoweZamówienia standardowe dotyczą towarów znajdujących się w bieżącej ofercie magazynowej Sprzedającego i dostępnych na magazynie w dniu złożenia zamówienia, pod warunkiem, że nie podlegają one przetworzeniu.Zamówienia standardowe mogą być składane w dowolnej formie.Zamówienie takie uznaje się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sprzedającego jego warunków, przy czym potwierdzenie to następuje w takiej formie, w jakiej zamówienie zostało złożone przez Kupującego.
  2. Zamówienia specjalne.Zamówienia specjalne dotyczą:
   1. Towarów dostarczanych do Kupującego bezpośrednio z fabryk, tzw. dostaw indentowych;
   2. Towarów spoza bieżącej oferty magazynowej Sprzedającego;
   3. Towarów z oferty magazynowej Sprzedającego w sytuacji gdy zamawiana ilość wymaga uruchomienia dodatkowej produkcji w fabryce;
   4. Towarów z oferty magazynowej Sprzedającego, gdy nie są one sprzedawane w formatach fabrycznych, ale podlegają konfekcji, tzn. przetworzeniu.
   Zamówienia specjalne mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej. Zamówienie specjalne uznaje się za przyjęte do realizacji dopiero po potwierdzeniu przez Sprzedającego wszystkich jego warunków w formie pisemnej. Naruszenie tego wymogu skutkuje nieważnością zamówienia, polegająca na tym, że zamówienie nie będzie uważane za złożone.

III. Realizacja zamówienia

 1. Termin dostawy. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia termin dostawy nie został potwierdzony na konkretny dzień jako bezwzględnie obowiązujący, to każdy podawany termin dostawy należy traktować jako przybliżony.
 2. Rozkład ciężaru ryzyka.
  1. W wypadku wysłania Towaru przez przewoźnika wszelkie korzyści oraz ciężary związane z przesłanym Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego w momencie przekazania Towaru przez Sprzedającego przewoźnikowi. W przypadku odbioru towaru przez Kupującego własnymi środkami transportu, po potwierdzeniu odbioru na dokumencie wydania wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem, szczególnie możliwość utraty lub uszkodzenia, przechodzą na Kupującego w momencie wydania towaru z magazynu Sprzedającego.
  2. Jeżeli po potwierdzeniu odbioru na dokumencie wydania Kupujący stwierdzi różnicę pomiędzy cechami lub ilością towaru dostarczonego, a wartościami określonym w dokumentach przewozowych lub spostrzeże fizyczne uszkodzenia Towaru, to jest zobowiązany do natychmiastowego wniesienia swoich zastrzeżeń do egzemplarza listu przewozowego. Kopia podpisanego listu przewozowego powinna być niezwłocznie dostarczona Sprzedającemu w celu określenia odpowiedzialności przewoźnika.
 3. Brak możliwości dostawy
  1. Fakt przyjęcia zamówienia do realizacji nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu działania siły wyższej (powódź, huragan, śnieżyca, trzęsienie ziemi, sztorm itp.) oraz zachowań Kupującego lub osób trzecich (dostawców, przewoźników itp.) dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwa.
  2. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji, gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy na dzień realizacji dostawy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego przyznanego Kupującemu przez Sprzedawcę albo gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz Sprzedawcy.
 4. Brak odbioru lub odmowa przyjęcia towaru.
  1. W sytuacji, gdy Kupujący odmówi przyjęcia zamówionego towaru w przeciągu 2 tygodni od dnia, w którym towar został postawiony do jego dyspozycji, Sprzedający ma prawo do wystawienia faktury Kupującemu bądź do odstąpienia od umowy.
  2. W powyższym przypadku Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami wynikłymi z braku terminowego odbioru (koszty magazynowania, transportu itp.).
  3. W przypadku dostawy zamówienia specjalnego - na towar konfekcjonowany - przetworzony - cięty, zgodnie z indywidualnym zamówieniem Klienta złożonym w BOK, potwierdzonym przez Klienta co do zgodności materiału i planu cięcia, lub złożonym przez Klienta w systemie I-Rys, w przypadku braku wad jakościowych, ilościowych, dostarczony zgodnie z zamówieniem - towar nie podlega zwrotowi i odmowy przyjęcia dostawy.

   W sytuacji, gdy Klient odmówi przyjęcia zamówionych płyt ciętych przed dostawą, a usługa cięcia została już wykonana tj. zamówienie zrealizowane, w przeciągu 2 tygodni od dnia, w którym towar cięty zostały postawiony do dyspozycji Klienta, spółka Igepa Polska ma prawo do wystawienia faktury VAT na zamówiony materiał i usługę cięcia. W takim przypadku spółka Igepa Polska ma prawo obciążyć Klienta kosztami wynikłymi z braku terminowego odbioru (koszty magazynowania, transportu, itd.).

IV. Warunki płatności

 1. Cena. Jeśli nie było innych ustaleń to wartość towaru liczona jest po cenie z cennika Sprzedającego obowiązującego w dniu wystawienia dokumentu sprzedaży. W przypadku, gdy cena sprzedaży została określona w walucie innej niż polski złoty, to cena na fakturze będzie równowartością tej waluty w polskich złotych przeliczonej wg kursu sprzedaży waluty obowiązującej w NBP w dniu wystawienia faktury.
 2. Opłaty dodatkowe.

  2.1 Składając zamówienie Kupujący akceptuje poniższe opłaty dodatkowe:

  Opłata dystrybucyjna. Jest to opłata doliczana na fakturze do wartości towarów, które są dostarczone z magazynów Sprzedawcy.

  Opłata za minimum logistyczne. Jest to opłata umieszczana na fakturze, jeśli wartość zamówionych towarów w jednej dostawie jest niższa od obowiązującego minimum zamówienia dla dostawy bezpłatnej.

  2.2. Informacje o aktualnej wysokości opłat dodatkowych są dostępne u przedstawicieli Sprzedającego.
 3. Warunki płatności. Termin płatności liczony jest od daty wystawienia dokumentu sprzedaży. Terminy płatności drukowane są na fakturach. Sprzedający zastrzega sobie prawo dostosowania terminu i wysokości kredytu kupieckiego do sytuacji finansowej Kupującego. Sprzedający ma również prawo do żądania dostarczenia gwarancji lub przedpłaty na poczet zamówionego towaru.
 4. Opóźnienie w terminie płatności. W przypadku przekroczenia podanego na fakturze terminu płatności Sprzedający ma prawo do: doliczenia odsetek za spóźnienie w wysokości aktualnej stopy odsetek ustawowych; żądania natychmiastowego uregulowania wszystkich rachunków, w tym również o późniejszym terminie płatności; żądania dokonania przedpłaty na wszystkie przyjęte, ale jeszcze niezrealizowane zamówienia.
 5. Zastrzeżenie własności sprzedanego towaru.
  1. Zastrzeżenie prawa własności sprzedanego towaru obowiązuje do momentu jego całkowitego spłacenia przez Kupującego. Do tego czasu towar dostarczony przez Sprzedającego do magazynu Kupującego należy traktować jako towar zdeponowany. Zastrzeżenie to nie modyfikuje w żaden sposób postanowień pkt. III.2, dotyczącego rozkładu ciężaru ryzyka. Kupujący ma obowiązek ubezpieczyć zdeponowany towar od ognia i innych zdarzeń losowych.
  2. W wypadku, gdy identyfikacja towaru dostarczonego przez Sprzedającego nie jest możliwa przyjmuje się, że Sprzedającemu należy określić towar o takiej samej specyfikacji oraz wartości odpowiadającej wierzytelności Sprzedającego. Aby ułatwić identyfikację towaru zabrania się Kupującemu usuwania jakichkolwiek oznaczeń charakteryzujących towar do momentu jego zużycia.
  3. Wyraźnie zabrania się Kupującemu odsprzedaży lub jakiejkolwiek transformacji towaru, jeżeli jest wiadomo, że ewentualny spór rozstrzygany będzie na drodze sądowej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i przejęcia towaru zastrzeżonego własnością, jeżeli rachunek za towar nie został uregulowany przez Kupującego po otrzymaniu wezwania do zapłaty.
  4. Kupujący akceptuje fakt, że opóźnienie terminu zapłaty lub nieuregulowanie jakichkolwiek płatności pociąga za sobą automatycznie natychmiastową wymagalność wszystkich wierzytelności Kupującego w stosunku do Sprzedającego. Ponadto wszelkie płatności Kupującego zaliczane będą na poczet najstarszych nieuregulowanych rachunków niezależnie od tego, których rachunków one dotyczą.
  5. W sytuacji, gdy Sprzedający przejmie przetworzony towar i odsprzeda go osobom trzecim, ma prawo do zatrzymania tej części uzyskanych w ten sposób dochodów, która odpowiada wartości towaru powiększonej o odsetki za spóźnienie i koszty sprzedaży. Powstała ewentualnie różnica będzie przekazana Kupującemu lub innym osobom do tego upoważnionym.

V. Tolerancje jakościowe i ilościowe w dostawach

 1. Sprzedający zastrzega, że w Towarze mogą wystąpić tolerancje gramatury, grubości, formatu, kolorystyki oraz wagi i ilości arkuszy na palecie z tą uwagą, że ich zakres zależy od tolerancji stosowanych przez danego producenta.
 2. Sprzedający udostępni na życzenie Kupującego informacje dotyczących tolerancji stosowanych przez danego producenta.

VI. Reklamacja

 1. Jeżeli podczas odbioru towaru Kupujący stwierdzi rozbieżności jakościowe lub ilościowe w stosunku do dokumentów dostawy lub widoczne uszkodzenia opakowań, to jest on zobowiązany do jednoczesnego spełnienia obu poniższych warunków:
  1. naniesienia swoich uwag na dokumencie dostawy w obecności kierowcy lub kuriera,
  2. zgłoszenia Sprzedającemu swoich zastrzeżeń w przeciągu maksymalnie 2 dni roboczych
 2. W przypadku dostaw kurierskich, jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenia towaru dopiero po otwarciu nienaruszonego opakowania transportowego, to jest on zobowiązany do powiadomienia o tym Sprzedającego w terminie do 5 dni od daty doręczenia przesyłki.
 3. Po dokonaniu odbioru Towaru Kupujący ma obowiązek składować go w sposób zgodny z normami odpowiednimi dla danego rodzaju materiału tak, aby jego pierwotne właściwości nie zostały naruszone.
 4. Jeżeli po rozpoczęciu procesu przetwarzania Kupujący stwierdzi wadę jakościową towaru uniemożliwiającą jego przetworzenie, to powinien:
  1. natychmiast przerwać proces przetwarzania i niezwłocznie poinformować przedstawiciela Sprzedającego o stwierdzonej wadzie, a także umożliwić sprawdzenie na miejscu warunków składowania i przetwarzania. Dalsza obróbka reklamowanego towaru możliwa jest jedynie po otrzymaniu od Sprzedawcy pisemnej zgody na jej kontynuację.
  2. w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych dostarczyć Sprzedającemu wypełniony formularz reklamacyjny wraz z niezbędnym materiałem dowodowym, zgodnie z procedurą reklamacyjną Sprzedawcy dostępną u jego przedstawicieli lub na www.igepa.pl, a w szczególności:
   • udostępnić próbki towaru niezbędne do wykonania ekspertyz wraz z fabrycznymi etykietami produktu,
   • dostarczyć Sprzedającemu przetworzone dowody rzeczowe z widocznymi wadami oraz niezbędne informacje dotyczące technologii obróbki oraz warunków, w których towar został przetworzony.
 5. Reklamacje dotyczące jakości dostarczonego towaru mogą być zgłaszane nie później niż po upływie 2 miesięcy od daty dostawy towaru.
 6. W każdym przypadku reklamacja może zostać uznana tylko wtedy, jeżeli łączna ilość przetworzonego Towaru nie przekracza 10 % jego dostarczonej ilości. Przetworzenie większej niż 10 % ilości oznacza akceptację jakości dostarczonej partii Towaru.
 7. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest postawienie do dyspozycji Sprzedającego zarówno tej części towaru, która została już przetworzona, jak też nieprzetworzonej partii reklamowanego Towaru w oryginalnych opakowaniach.
 8. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zobowiązuje się do wymiany towaru na towar wolny od wad w najkrótszym możliwym terminie, bądź do zwrotu równowartości reklamowanego Towaru.
 9. Wysokość kwoty reklamacji nie może przewyższać wartości reklamowanego towaru.
 10. Złożenie reklamacji w żadnym wypadku nie zwalania Kupującego od obowiązku zapłaty za zakupiony Towar.

VII. Sprawy sporne

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych OWS jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Kraków, 1 lutego 2021

Poznaj naszą ofertę: