Polityka prywatności

Igepa Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 18B, 312-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000216182, z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym w wysokości 11.782.000,00 zł, NIP 6781012170 („IGEPA POLSKA”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową www.igepa.pl („Serwis”). Poniższa Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych przez IGEPA POLSKA oraz stanowi klauzulę informacyjną w rozumieniu i zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Serwisów jest IGEPA POLSKA.

Inspektorem Danych Osobowych w IGEPA POLSKA jest Prezes Zarządu Spółki - pan Paweł Kacperski, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: oraz pod numerem telefonu: +48 12 639 24 09.

 

 1. Zakres przetwarzanych danych

Za każdym razem kiedy w niniejszej Polityce mowa jest o danych osobowych oznacza to dane, które umożliwiają identyfikację osoby korzystającej z Serwisu.

Zakres danych przetwarzanych przez IGEPA POLSKA dotyczy osób korzystających z Serwisu, w tym także użytkowników:

 • Portalu internetowego Klienta „IGEPA” (dawniej: Igepa24), będącego platformą indywidualną dla Klientów IGEPA POLSKA, na której Klienci ma dostęp do dokumentów sprzedaży, indywidualnego cennika, a także na której Klient ma możliwość składania zamówień oraz
 • Systemu elektronicznego „I-RYS”, będącego systemem do składania zamówień na tworzywa sztuczne – płyty cięte,

oraz zależny jest od tego, z jakiego rodzaju usług oferowanych przez IGEPA POLSKA korzysta dana osoba.

W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, informujemy, że zostały przekazane przez naszego Klienta.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy również danych osobowych Klientów oraz kontrahentów IGEPA POLSKA, którzy nawiązali kontakt drogą telefoniczną lub za pomocą wiadomości e-mail. IGEPA POLSKA informuje, iż treść prowadzonej korespondencji mailowej lub uzyskanej w drodze kontaktu telefonicznego zawiera informacje poufne, przeznaczone tylko dla adresata/adresatów wiadomości. Udostępnianie, ujawnianie, powielanie, rozpowszechnianie nieupoważnionym osobom trzecim korespondencji mailowej lub telefonicznej jest zabronione.

Za każdym razem kiedy podczas korzystania z jakiejkolwiek usługi IGEPA POLSKA zostaną Państwo poproszeni o podanie danych osobowych, przysługuje prawo do odmowy ich podania. Informujemy jednak, że brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości otrzymania wybranych informacji lub wykonania usługi. Np. niewskazanie adresu e-mail w formularzu kontaktowym uniemożliwia otrzymanie odpowiedzi od IGEPA POLSKA na zapytanie z Państwa strony.

IGEPA POLSKA zbiera także pewne informacje technicznie i informacje dotyczące korzystania z usług, w tym dotyczące rodzaju urządzenia (komputera lub urządzenia mobilnego), przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych lub operatora sieci komórkowej, identyfikatora urządzenia, adresu fizycznego MAC, adresu IP, ustawień urządzenia i przeglądarki, a także inne informacje dotyczące korzystania z usług. Więcej informacji znajduje się w pkt. 8 niniejszej Polityki prywatności.

 

 1. Cele, zakres, podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych
Cel przetwarzania danych osobowychZakres przetwarzanych danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres przetwarzania danych osobowych

podjęcie przez IGEPA POLSKA działań związanych z:

 1. zawarciem umowy,
 2. nawiązaniem
  i utrzymaniem relacji handlowych, kontaktu w bieżących sprawach,
 3. przedstawianiem ofert, otrzymywaniem zleceń,
 4. wstępną analizą sprawy oraz przedstawienia oferty lub opracowania
  i udzielenia odpowiedzi na pytania,
 5. wykonaniem
  i realizacją umowy,
 6. obroną przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym Pan/Pani pracuje lub który Pan/Pani reprezentuje,
 7. prowadzeniem marketingu bezpośredniego naszych produktów
  i usług w kontekście współpracy biznesowej między nami, a firmą, którą Pan/Pani reprezentuje
 8. utworzeniem profilu Klienta w wewnętrznych systemach informatycznych i księgowych, takich jak CRM, programy księgowe i informatyczne
 9. w celach statystycznych i archiwizacyjnych służących do poprawy świadczenia usług
imię, nazwisko, firma przedsiębiorcy, adres korespondencyjny, adres do faktury i adres do transportu, numer telefonu, adres e-mail, cookies, IP, rachunek bankowy

prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na nawiązywaniu
i utrzymywaniu relacji biznesowych, bieżącym kontakcie z kontrahentami / Klientami, odpowiadania na zapytania lub możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń;

wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. przepisów podatkowych dotyczących wystawiania oraz przechowywania faktur w związku z przeprowadzonymi transakcjami) - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

przez okres 5 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego od daty rozwiązania relacji handlowych lub zakończenia wykonywania umowy lub przez okres istnienia uzasadnionego interesu prawnego lub przez okres do przedawnienia roszczeń lub do upływu okresów przechowywania danych określonych w przepisach prawa (np. przepisach podatkowych), jeżeli wynosi on dłużej niż 5 lat, a w razie wniesienia sprzeciwu – do momentu jego skutecznego zgłoszenia

podjęcie przez IGEPA POLSKA niezbędnych działań związanych ze świadczeniem usług
w systemie elektronicznym I-RYS (dostępny pod adresem http://irys.igepa.com.pl),
w szczególności:

 1. rejestracja
 2. przetwarzanie, realizacja zamówień, zleceń i zakupów,
 3. wysyłanie wiadomości e-mail lub podjęcie kontaktu telefonicznego
  (w zależności od przekazanych nam danych osobowych) z informacjami o statusie realizacji zamówienia oraz
 4. kontakt w razie wystąpienia problemów
  z realizacją zamówienia,
 5. w celach statystycznych i archiwizacyjnych służących do poprawy świadczenia usług

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, firma przedsiębiorcy, adres do faktury i adres do transportu, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, cookies

w przypadku zarejestrowanego konta dodatkowo zbierane są informacje o historii zamówień

prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na nawiązywaniu
i utrzymywaniu relacji biznesowych, realizacji zgłoszonego zamówienia i zapytania, bieżącym kontakcie z kontrahentami / Klientami, odpowiadania na zapytania lub możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń

wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. przepisów podatkowych dotyczących wystawiania oraz przechowywania faktur w związku z przeprowadzonymi zamówieniami) - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

przez okres 5 lat ze skutkiem na koniec roku
kalendarzowego od daty rozwiązania relacji handlowych lub zakończenia wykonywania umowy lub przez okres istnienia uzasadnionego interesu prawnego lub wykonywania umowy lub przez okres do przedawnienia roszczeń lub do upływu okresów przechowywania danych określonych w przepisach prawa (np. przepisach podatkowych), jeżeli wynosi on dłużej niż 5 lat, a w razie wniesienia sprzeciwu – do momentu jego skutecznego zgłoszenia

podjęcie przez IGEPA POLSKA niezbędnych działań związanych ze świadczeniem usług w portalu internetowym Klienta „IGEPA” (dostępny pod adresem https://portal.igepa.pl/), w szczególności:

 1. rejestracja
 2. przetwarzanie, realizacja zamówień, zleceń i zakupów,
 3. wysyłanie wiadomości e-mail (w zależności od przekazanych nam danych osobowych) z informacjami o statusie realizacji zamówienia oraz
 4. sporządzanie dokumentów sprzedaży oraz indywidualnego cennika,
 5. kontakt w razie wystąpienia problemów z obsługą portalu lub realizacją zamówienia,
 6. w celach statystycznych i archiwizacyjnych służących do poprawy świadczenia usług

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, firma przedsiębiorcy, adres do faktury i adres do transportu, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, cookies

w przypadku zarejestrowanego konta dodatkowo zbierane są informacje o historii prowadzonej współpracy

prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na nawiązywaniu
i utrzymywaniu relacji biznesowych, bieżącym kontakcie z kontrahentami / Klientami, odpowiadania na zapytania lub możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń;

wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. przepisów podatkowych dotyczących wystawiania oraz przechowywania faktur w związku z przeprowadzonymi zamówieniami) - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

przez okres 5 lat ze skutkiem na koniec roku
kalendarzowego od daty rozwiązania relacji handlowych lub zakończenia wykonywania umowy lub przez okres istnienia uzasadnionego interesu prawnego lub wykonywania umowy lub przez okres do przedawnienia roszczeń lub do upływu okresów przechowywania danych określonych w przepisach prawa (np. przepisach podatkowych), jeżeli wynosi on dłużej niż 5 lat, a w razie wniesienia sprzeciwu – do momentu jego skutecznego zgłoszenia

obsługa zgłaszanych reklamacji, w tym w ramach systemu I-RYS i portalu Klienta „IGEPA”, w tym również

 • w celach statystycznych i archiwizacyjnych służących do poprawy świadczenia usług,
 • w celu ochrony interesów IGEPA POLSKA, w tym prowadzenia postępowań sądowych lub ugodowych w przypadku odmowy uznania lub nieuznania reklamacji i wniesienia przez osobę uprawnioną roszczenia dotyczącego niewłaściwego wykonania umowy,

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, firma przedsiębiorcy, adres do faktury i adres do transportu, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, cookies

prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na nawiązywaniu
i utrzymywaniu relacji biznesowych, bieżącym kontakcie z kontrahentami / Klientami, odpowiadania na zapytania lub możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń;

wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. przepisów podatkowych dotyczących wystawiania oraz przechowywania faktur w związku z przeprowadzonymi zamówieniami) - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

przez okres 5 lat ze skutkiem na koniec roku
kalendarzowego od daty rozwiązania relacji handlowych lub zakończenia wykonywania umowy lub przez okres istnienia uzasadnionego interesu prawnego lub wykonywania umowy lub przez okres do przedawnienia roszczeń lub do upływu okresów przechowywania danych określonych w przepisach prawa (np. przepisach podatkowych), jeżeli wynosi on dłużej niż 5 lat, a w razie wniesienia sprzeciwu – do momentu jego skutecznego zgłoszenia

realizacja prawnie uzasadnionych interesów IGEPA POLSKA,
w szczególności:

 1. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz budowania relacji klienckich przez IGEPA POLSKA,
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przez IGEPA POLSKA roszczeń
  z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. weryfikacji osób korzystających
  z Serwisu w celu zapobiegania oszustwom,
 4. zapewnienia bezpieczeństwa sieci
  i informacji,
  a w szczególności zapobiegania próbom nieautoryzowanego dostępu do informacji,
 5. wysyłania ankiet mających na celu uzyskanie informacji
  o jakości świadczonych usług,
 6. uczestnictwa
  w konkursach organizowanych przez IGEPA POLSKA,
 7. w celach statystycznych i archiwizacyjnych służących do poprawy świadczenia usług .

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, firma przedsiębiorcy, adres do faktury i adres do transportu, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, cookies

prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na nawiązywaniu
i utrzymywaniu relacji biznesowych, bieżącym kontakcie z kontrahentami / Klientami, odpowiadania na zapytania lub możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń;

przez okres 5 lat ze skutkiem na koniec roku
kalendarzowego od daty rozwiązania relacji handlowych lub zakończenia wykonywania umowy lub przez okres istnienia uzasadnionego interesu prawnego lub wykonywania umowy lub przez okres do przedawnienia roszczeń lub do upływu okresów przechowywania danych określonych w przepisach prawa (np. przepisach podatkowych), jeżeli wynosi on dłużej niż 5 lat, a w razie wniesienia sprzeciwu – do momentu jego skutecznego zgłoszenia

prowadzenie działań z zakresu marketingu i przekazywania informacji handlowych, obejmujących na przykład otrzymywanie wiadomości w formie newsletteru, informacji o promocjach, ofertach, szkoleniach, warsztatach i konkursach organizowanych przez IGEPA POLSKA

imię, nazwisko (dobrowolne), numer telefonu (dobrowolne), firma przedsiębiorcy, adres e-mail , województwo, IP, cookies

dobrowolnie wyrażona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do momentu wycofania zgody

udzielenie odpowiedzi na otrzymane zapytanie, nawiązanie i utrzymanie kontaktu (poprzez e-mail lub formularz kontaktowy) przez IGEPA POLSKA

imię, nazwisko (dobrowolne), numer telefonu (dobrowolne), nazwa firmy adres e-mail, województwo, dane przekazane w formularzu kontaktowym lub w prowadzonej korespondencji e-mail , IP, cookies

prawnie uzasadniony interes realizowany przez IGEPA POLSKA, polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie - art. 6 ust. 1 lit. f)

przez okres 5 lat ze skutkiem na koniec roku
kalendarzowego od daty rozwiązania relacji handlowych lub zakończenia wykonywania umowy lub przez okres istnienia uzasadnionego interesu prawnego lub wykonywania umowy lub przez okres do przedawnienia roszczeń lub do upływu okresów przechowywania danych określonych w przepisach prawa (np. przepisach podatkowych), jeżeli wynosi on dłużej niż 5 lat, a w razie wniesienia sprzeciwu – do momentu jego skutecznego zgłoszenia

 

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami przetwarzanych przez IGEPA POLSKA danych osobowych będą:

 1. upoważnieni pracownicy IGEPA POLSKA, podmioty przetwarzające dane i wspierające obsługę prowadzonej działalności w imieniu IGEPA POLSKA, w szczególności podmioty wspierające obsługę systemów teleinformatycznych i serwisowania oprogramowania, obsługę zamówień, reklamacji, badanie satysfakcji Klientów, personalizację informacji, wysyłanie newsletterów i innych komunikatów oraz działań marketingowych,
 2. spółki z grupy kapitałowej IGEPA GROUP, do której należy IGEPA POLSKA,
 3. inni administratorzy przetwarzający Państwa dane osobowe we własnym imieniu, w szczególności podmioty prowadzące działalność pocztową, przewozową lub kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą, banki, organy publiczne, Poczta Polska lub doradcy prawni,
 4. podmioty upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych przez IGEPA POLSKA przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do danych

  Przysługuje Państwu prawo do uzyskania potwierdzenia, czy IGEPA POLSKA przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do tych danych oraz do informacji obejmujących cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione (w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych), planowany okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu, źródło pozyskania Państwa danych, informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz zasadach i konsekwencjach takiego profilowania.

   
 1. prawo do sprostowania danych

  Jeżeli uznają Państwo, że dotyczące Państwa dane przetwarzane przez IGEPA POLSKA są nieprawidłowe, mają Państwo prawo żądania niezwłocznego ich sprostowania. Jeżeli uznają Państwo te dane za niekompletne biorąc pod uwagę cele ich przetwarzania, mogą Państwo żądać ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

 2. prawo do ograniczenia ich przetwarzania

  Przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

  1. kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający IGEPA POLSKA sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. IGEPA POLSKA nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie IGEPA POLSKA są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
 3. prawo usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

  Mają Państwo prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. IGEPA POLSKA usunie Państwa dane, jeżeli:

  1. nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. podstawą przetwarzania danych była wyrażona przez Państwa zgoda i zgoda ta została przez Państwa cofnięta, a jednocześnie nie istnieje inna podstawa przetwarzania;
  3. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania opartego na podstawie uzasadnionych interesów IGEPA POLSKA w celach niezbędnych do realizacji tych interesów – chyba że IGEPA POLSKA wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
  5. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

  Dane nie zostaną jednakże usunięte m.in. w zakresie, w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez IGEPA POLSKA – do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie i w dowolnej formie –
  z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które jest oparte na podstawie uzasadnionych interesów IGEPA POLSKA, w tym wobec profilowania. IGEPA POLSKA przestanie wówczas przetwarzać Państwa dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw
  i wolności lub Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. prawo do przenoszenia danych

  Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody lub na podstawie umowy łączącej Państwa z IGEPA POLSKA, przysługuje prawo do otrzymania swoich danych osobowych oraz prawo żądania przesłania ich do innego wskazanego przez siebie administratora, o ile jest to technicznie możliwe i o ile dane osobowe objęte prawem do przeniesienia przetwarzane są w sposób elektroniczny.

 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie

  Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres e-mail: lub pod numerem telefonu: +48 12 639 24 09.

Jeżeli mimo naszego wsparcia uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

 1. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych

IGEPA POLSKA dokłada wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych Państwa dane będą przechowywane w sposób zabezpieczony przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Podejmiemy wszelkie starania w celu ochrony Państwa danych. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Wszystkie dane są szyfrowane na drodze między serwerem a komputerem osób odwiedzających Serwisy lub korzystających z usług dostępnych w ramach Serwisu.

Serwisy IGEPA POLSKA mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. IGEPA POLSKA nie odpowiada za politykę prywatności lub przetwarzania danych w ramach innych stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisów.

 

 1. Profilowanie, pliki cookies oraz analityka internetowa
  1. Dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania –z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Dlatego – jeżeli użytkownik zaakceptuje stosowanie reklamowych plików cookies – stosowane są zautomatyzowane mechanizmy przetwarzania informacji tzw. profilowanie. Zaznaczamy jednak, że w żadnym przypadku nie stosujemy tych mechanizmów do automatycznego podejmowania decyzji, czyli akcji, które miałyby mieć wpływ na dostępność i możliwość skorzystania przez użytkownika z oferowanych przez nas usług.

  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, tj. IGEPA POLSKA.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Państwa preferencji jako użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Państwo jako użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • utrzymanie Państwa sesji jako użytkownika Serwisu (po zalogowaniu w systemie I-RYS), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu
    i hasła;
   • wyświetlania przez Google AdWords specjalnych reklam tym osobom, które odwiedziły Serwis internetowy;
   • automatyzacji procesów marketingowych takich jak analiza ruchu na stronie, automatyczna wysyłka e-maili reklamowych itp.
  4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   • niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Mają Państwo prawo wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych do profilowania w niektórych okolicznościach, poprzez odpowiednie ustawienie plików cookies. Wskazujemy, że ustawienia domyślne wyszukiwarek internetowych zazwyczaj akceptują pliki cookies, jednakże można je łatwo zmienić w swojej wyszukiwarce. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
   w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
   w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). IGEPA POLSKA informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
  9. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies pomagając w zanalizowaniu sposobu korzystania przez użytkowników ze stron internetowych. Informacje generowane przez plik cookie o korzystaniu przez Państwa ze stron internetowych będą przekazywane do Google. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny Państwa korzystania ze stron internetowych, opracowania raportów o aktywności sieciowej dla operatorów sieci i świadczenia innych usług związanych z aktywnością sieciową i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku gdy osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google.
  10. IGEPA POLSKA przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profile IGEPA POLSKA w następujących mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, LinkedIn. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o bieżącej działalności IGEPA POLSKA i informowania oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w mediach społecznościowych można znaleźć pod następującymi linkami:

   Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy/
   Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy
   LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

 1. Zmiany Polityki prywatności

W przypadku zmiany Polityki Prywatności obowiązującej w Serwisach, IGEPA POLSKA zamieści odpowiednią informację na niniejszej podstronie.

15 stycznia 2024 roku

 

Paweł Kacperski
Prezes Zarządu Igepa Polska Sp. z o.o.

Poznaj naszą ofertę: